NO­RIU BŪ­TI GRA­ŽI

Laima - - Laimos Pastas -

Vi­sa­da su ma­lo­nu­mu skai­tau „Lai­mos“klu­bą, nes esu dis­ku­si­jų, o ne ša­liš­kos nuo­mo­nės ša­li­nin­kė. Pas­ta­ra­sis – „Kaip sau­go­ti jau­nys­tę: dras­tiš­kai ar švel­niai?“– man ypač ak­tu­alus. To­dėl, kad esu mo­te­ris, skai­čiuo­jan­ti sa­vo raukš­le­les. O kiek pi­ni­gų iš­leis­ta kre­mams ir se­ru­mams, kiek iš­mė­gin­ta na­tū­ra­lių prie­mo­nių, ne­ga­lė­čiau net per iš­pa­žin­tį pa­sa­ky­ti. Vy­ras juo­kau­ja, kad tur­būt tik kar­vy­tės š... ant vei­do ne­su dė­ju­si. Bet jei kas įti­kin­tų, kad tai pa­dės nu­brauk­ti ko­kį de­šimt me­tų, su­tik­čiau už­si­tep­ti. No­riu bū­ti gra­ži. Man tai la­bai svar­bu ir ne­ma­tau čia nie­ko blo­go. Esu iš­mė­gi­nu­si ir bo­tu­li­no tok­si­no in­jek­ci­jas, bet pra­ėjus jo po­vei­kiui vėl iš­ryš­kė­jo ma­no raukš­lės... Ir vėl su­rin­kau pi­ni­gų šiai pro­ce­dū­rai. Ne­rei­kia ma­nęs ir ki­tų to­kių mo­te­rų smerk­ti, nes no­rė­da­mos bū­ti gra­žios juk nie­kam ne­truk­do­me.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.