ĮKVEPIANTI MEI­LĖS ISTORIJA

Laima - - Laimos Pastas -

Va­sa­ris va­di­na­mas mei­lės mė­ne­siu. Bet ar­gi mei­lei ga­li bū­ti skir­tas tik vie­nas mė­nuo, ar­gi jai ga­li bū­ti nu­brėž­tos am­žiaus ri­bos? Skai­čiau apie Vis­val­dą Ma­ti­jo­šai­tį („Pri­si­mi­ni­mų na­mai“) ir grau­di­nau­si. Ar­gi tai ne tik­ra mei­lės istorija? Kad ir kiek pur­vo po ne­lai­min­go at­si­ti­ki­mo šei­mo­je bu­vo lie­ta ant šio žmo­gaus, aš nė se­kun­dės juo ne­su­abe­jo­jau. To, kas tik­ra, ne­su­vai­din­si. Ap­si­me­ti­nė­ti ga­li tik trum­pai. Net ir vi­sa jo vers­lo im­pe­ri­ja bu­vo su­kur­ta re­mian­tis tik gra­žiau­siais jaus­mais. Juk mei­lė įkve­pia... Ką tik per­skai­čiau ro­ma­ną apie gar­sų­jį mū­sų poe­tą Mai­ro­nį – iš jo ga­li­ma aiš­kiai su­pras­ti, kad be mei­lės mo­te­riai ne­bū­tų bu­vę ir ne­pa­mirš­ta­mų pos­mų. Tai­gi ne­svar­bu, kas tu: ku­ni­gas, mi­li­jo­nie­rius ar var­ge­ta, še­šio­lik­me­tis ar įžen­gęs į sep­tin­tą de­šim­tį vy­ras. Mei­lė vi­siems bū­ti­na – kad ga­lė­tu­me gy­ven­ti...

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.