NĖ­RI­NIAI, GIPIŪRAS, ŠIL­KAS...

Laima - - Mus Pakviete -

Ita­lų apa­ti­nio tri­ko­ta­žo kom­pa­ni­ja „La Per­la“, pra­dė­ju­si vers­lą nuo kor­se­tų, šven­čia gar­bin­gą 60 me­tų ju­bi­lie­jų. Iš­ti­ki­mas tra­di­ci­joms ir lanks­čiai pri­iman­tis nau­jau­sias tech­no­lo­gi­jas pre­kės žen­klas iki šiol lai­ko­si fi­lo­so­fi­jos, kad apa­ti­nis dra­bu­žis ne vi­sa­da pri­va­lo bū­ti tik apa­ti­nis. „ Nak­ti­niai ga­li bū­ti kaip leng­va suk­ne­lė po švar­ku, pa­si­jo­nis – kaip si­jo­nas, o my­li­mo­jo pi­ža­mos kel­nės – kaip pa­to­gus lais­va­lai­kio dra­bu­žis“, – drą­si­no kli­en­tes Bri­gi­ta Mi­š­ei­ky­tė, nau­jo sos­ti­nės Vo­kie­čių gat­vės bu­ti­ko sa­vi­nin­kė.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.