INTYMI IŠ­PA­ŽIN­TIS

Laima - - Mus Pakviete -

De­šim­ties pa­puo­ša­lų ko­lek­ci­ją ju­ve­ly­rė Jur­ga La­go pri­sta­tė ga­na ne­įp­ras­tai: į Pirk­lių klu­bą su­k­vies­ti sve­čiai ga­lė­jo pa­si­gro­žė­ti de­šim­ties žy­mių Lie­tu­vos mo­te­rų port­re­tais, gy­vai pa­bend­rau­ti su fo­to­se­si­jos he­ro­jė­mis, o iš ak­to­riaus Vai­do­to Mar­ti­nai­čio lūpų iš­girs­ti įtai­gų pa­sa­ko­ji­mą apie Jur­gą. Sce­nos meist­ro skai­to­mas ju­ve­ly­rės die­no­raš­tis nuo­šir­du­mu ma­lo­niai ste­bi­no net ir ar­ti­mus jos pa­žįs­ta­mus.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.