MA­DOS LABIRINTAI

Laima - - Ads -

Vi­sa­da sun­kiai klai­džio­jau ma­dos la­bi­rin­tuo­se. Juk vai­kys­tė ir jau­nys­tė pra­bė­go tais lai­kais, kai vil­kė­jo­me ne tai, ką no­rė­jo­me, bet tai, ką bū­da­vo įma­no­ma įsi­gy­ti. Daž­nai pu­sė kla­sės mer­gai­čių avė­da­vo vie­no­dais ba­te­liais, o dar tos ru­dos uni­for­mos... Šis laik­me­tis – ir­gi gal­vos skaus­mas. Pasirinkimas toks di­de­lis, sti­lis­tų pa­ta­ri­mai to­kie prieš­ta­rin­gi, kad tik­rai sun­ku ba­lan­suo­ti ant tos plo­ny­tės ma­dos ir sti­liaus po­jū­čio li­ni­jos. Ypač mums, vy­res­nėms, ku­rios iš vi­sų jė­gų sten­gia­mės ap­lenk­ti lai­ką, trokš­ta­me bū­ti ža­vios ir jau­na­tviš­kos. To­dėl kuo ati­džiau­siai per­skai­čiau ma­dos prie­sko­niais ir pa­va­sa­riu dvel­kian­čią „Lai­mą“. Ir ką gi – ga­vau dau­gy­bę nau­din­gų sti­liaus pa­ta­ri­mų ir idė­jų. Ti­kiuo­si, kad ma­no pa­aug­lėms anū­kėms ne­teks rau­do­nuo­ti dėl pra­šo­vu­sios pro ša­lį mo­čiu­tės.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.