NE­SU TO­BU­LA

Laima - - Ads -

Ne­su idea­li ma­ma, žmo­na ir duk­ra, ne­su to­bu­la na­mų šei­mi­nin­kė ir pa­ti ge­riau­sia dar­buo­to­ja, aukš­tus stan­dar­tus ati­tik­ti pre­ten­duo­jan­ti mo­te­ris. Aš – ta, ku­riai kar­tais pa­tin­ka iki pie­tų dryb­so­ti su kny­ga lo­vo­je ir šmi­ri­nė­ti po na­mus su pi­ža­ma. Ne vi­sa­da ati­da­rau du­ris nek­vies­tam sve­čiui, ne vi­sa­da pa­tik­ri­nu vai­kų na­mų dar­bus ir kar­tais lo­vo­je at­su­ku vy­rui nu­ga­rą. Bet su džiaugs­mu konsta­tuo­ju: tai – aš! Ap­kal­ba­ma, ne vi­sa­da įtin­kan­ti se­sei ir any­tai, ta­čiau be­si­džiau­gian­ti bran­daus gy­ve­ni­mo aki­mir­ka, ne­t­ram­dan­ti pyk­čio, kai jis kun­ku­liuo­ja per kraš­tus, ir kva­to­jan­ti kaip vai­kas, kai links­ma. Ir ko­dėl tu­rė­čiau bū­ti ge­riau­sia? Ne­jau bū­ti­nai tu­riu už­lip­ti į sce­ną ar lai­mė­ti me­da­lį? Man di­džiau­sia lai­mė – bū­ti sa­vi­mi ir my­lė­ti sa­ve, ne­to­bu­lą, ne­am­bi­cin­gą, nuo­dė­min­gą, o di­džiau­sia sėk­mė – su­tik­ti tuos, dėl ku­rių ne­pri­va­lau keis­tis.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.