MA­NO PRI­KLAU­SO­MY­BĖ

Laima - - Ads -

Žur­na­lą vi­sa­da pra­de­du skai­ty­ti nuo „Lai­mos“klu­bo, šį­kart jis ir­gi pa­trau­kė. Man bu­vo įdo­mu pa­si­jus­ti pa­na­šiai į straips­nio „ Ne­kal­ti ap­sė­di­mai“he­ro­jus. Skai­ty­da­ma mė­gi­nau re­ziu­muo­ti sa­vo „ma­ni­jas“. Ir štai ra­dau vie­ną pri­klau­so­my­bę – gra­žų bū­re­lį sa­vo at­ža­lų. Tu­riu tris ma­žiu­kus vai­kus ir kai ma­nęs kas nors pa­klau­sia, ar ne per sun­ku tiek au­gin­ti, ar ne per daug man jų, vi­sa­da nuo­šir­džiai at­sa­kau, kad no­rė­čiau dar dau­giau! Ge­ra juos sū­puo­ti, net jei kiau­ras nak­tis verkš­le­na, ge­ra ma­ty­ti pir­muo­sius žings­nius, kad ir ko­kie ne­tvir­ti jie bū­tų, ge­ra glos­ty­ti švel­nią gal­ve­lę drą­si­nant sa­va­ran­kiš­kus spren­di­mus... Štai to­kia ma­no pri­klau­so­my­bė.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.