ŠEI­MOS KRO­NI­KA

Laima - - Ads -

Jei kaž­ka­da jums pa­ti­ko „ Erš­kė­čių paukš­čiai“, ro­ma­nas „ Sal­džiai kar­tu“– re­ko­men­duo­ti­na lek­tū­ra.

Tai pas­ku­ti­nė Col­leen McCul­lough kny­ga, ku­rio­je ji grįž­ta prie sa­vo te­mos, epo­chos ir he­ro­jų:

Aust­ra­li­ja, tre­čia­sis pra­ėju­sio am­žiaus de­šimt­me­tis, ke­tu­rių se­se­rų, pa­sto­riaus duk­rų, gy­ve­ni­mo is­to­ri­jos... Be­maž 500 pus­la­pių

iš­tirps­ta per ke­lis va­ka­rus.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.