MO­TE­RYS NUO MA­ŽENS TU­RĖ­TŲ ŽVELG­TI Į SA­VO PĖ­DAS PIR­MIAU­SIA KAIP Į UNI­KA­LŲ VI­SO KŪ­NO RAMS­TĮ, O NE PE­DI­KIŪ­RO OB­JEK­TĄ.

Laima - - Ads -

sa­ko, net­gi gi­ria­si, kad ne­ga­li vaikš­čio­ti su že­ma­kul­niais: me­cha­niz­mas su­rū­di­jo! Ne­be­dir­ba rau­me­nys, nes nuo­lat avint aukš­ta­kul­nius čiur­nos ju­de­sio amp­li­tu­dė pa­si­da­ro vos 5 laips­niai. Apau­ki­te to­kias pė­das že­ma­kul­niais, ku­riuos avint čiur­nos tu­ri ju­dė­ti 15 laips­nių kam­pu, ir mo­te­ris ne­pa­eis. Sau ji jau taip pa­ken­kė, kad ne­be­ga­li vaikš­čio­ti, kaip gam­ta su­ma­nė. Ta­čiau avint fi­zio­lo­gi­nę ava­ly­nę, ku­ri ver­čia dirb­ti ci­vi­li­zuo­to žmo­gaus ne­nau­do­ja­mus rau­me­nis, čiur­nų jud­ru­mas aki­vaiz­džiai di­dė­ja. Aš pa­ti – gy­vas įro­dy­mas: kai pra­dė­jau avė­ti to­kius ba­tus, čiur­nų ju­de­sio amp­li­tu­dė pa­sie­kė 25–30 laips­nių ir iš­si­tie­si­no ma­no pa­kum­pu­si nu­ga­ra. „ Žmo­nės, avė­ki­te pė­dų ir vi­sos griau­čių sis­te­mos na­tū­ra­lius po­rei­kius

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.