VALGYKITE PUMPURUS IR DAIGUS!

Laima - - Ads -

Pa­va­sa­rį ne vie­na iš mū­sų ima­me sirg­ti, nors švie­sos ir ši­lu­mos vis dau­giau ir sa­vi­jau­ta tu­rė­tų bū­ti ge­res­nė nei žie­mą. Tai na­tū­ra­lu – or­ga­niz­mas jos me­tu ga­vo ma­žiau sau­lės, vi­ta­mi­nų ir ki­tų nau­din­gų me­džia­gų, ku­rių pil­na švie­žio­se dar­žo­vė­se, uo­go­se ir vai­siuo­se. O vi­ru­sų ir bak­te­ri­jų ap­lin­kui ne­trū­ko – su jais rei­kė­jo ga­ly­nė­tis ir eik­vo­ti jė­gas. Kas pa­dė­tų grei­tai su­stip­rė­ti? Grū­dų, ankš­ti­nių, sėk­lų dai­gai, ber­žų, tuo­pų, pu­šų, lie­pų, juo­dų­jų ser­ben­tų, avie­čių pum­pu­rai, pir­mo­sios lau­ki­nės žo­lės ( kiaul­pie­nės, dil­gė­lės, gar­š­vos...).

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.