Džen­tel­me­nų gė­ri­mas

Laima - - Ads -

„Vi­skis bus pa­vy­kęs, jei­gu bus mai­šo­mas su di­de­liu dė­me­siu, su­si­kau­pi­mu ir mei­le“, – įsi­ti­ki­nęs cha­riz­ma­tiš­kas „Grant’s“pre­kės ženk­lo am­ba­sa­do­rius Ro­bas Al­lan­so­nas. Lie­tu­vių gur­ma­nams jis su­ren­gė vi­s­kio mai­šy­mo se­si­ją, ku­rio­je te­ko pri­si­min­ti ma­te­ma­ti­ką bei che­mi­ją ir pa­si­telk­ti uos­lės bei sko­nio po­jū­čius.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.