TRYS ČIURLIONIŠKOS STICHIJOS

Laima - - Ads -

Že­mė, van­duo ir oras – pri­si­min­da­ma šias gam­tos sti­chi­jas, ap­do­va­no­ji­mų va­ka­rą „ M. K. Čiur­lio­nio tau­rė 2015 – Švie­suo­liai“sa­vo re­zi­den­ci­jo­je Tur­niš­kė­se pra­dė­jo Pran­cū­zi­jos am­ba­sa­do­rė Ma­ry­se Ber­niau. Tęs­da­ma kas­me­tę am­ba­sa­dos ir M. K. Čiur­lio­nio fon­do tra­di­ci­ją, dip­lo­ma­ti­jos va­do­vė įtei­kė tris tau­res žmo­nėms, ku­rie žen­kliai pri­si­de­da prie pran­cū­zų kul­tū­ros sklai­dos Lie­tu­vo­je: su oru am­ba­sa­do­rė pa­ly­gi­no lei­dyk­los „ Ža­ra“įkū­rė­jų Ra­mu­tės ir Ai­do Žan­da­rių veik­lą, su van­de­niu – Pran­cū­zi­jos gar­bės kon­su­lo Klai­pė­do­je Oli­vier Criou uos­ta­mies­čio pro­jek­tus, su že­me – Juo­zo Ka­ba­šin­s­ko vers­lą, ku­riuo sie­kia­ma mū­sų ša­ly­je ug­dy­ti ko­ky­biš­ko kon­ja­ko var­to­ji­mo kul­tū­rą.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.