JAU MA­TY­TA IR DAR NEMATYTA

Laima - - Ads -

Vil­niaus se­na­mies­tis šian­dien ne­įsi­vaiz­duo­ja­mas be gau­sy­bės iš­par­duo­tu­vių bu­ti­kų. Ame­ri­kie­čių ir ita­lų pre­kių žen­klais nu­ste­bin­ti pa­si­ry­žo Ana Luc­ko. Pe­da­go­gi­nį ir lo­gis­ti­kos iš­si­la­vi­ni­mą tu­rin­ti ma­kia­žo ir įvaiz­džių kū­rė­ja sa­vo krau­tu­vė­lę pa­va­di­no „ Anu­sh­ka“. „Tai, ką ma­čiau ke­lio­nė­se, dirb­da­ma ki­no fil­ma­vi­mo aikš­te­lė­se ir keis­da­ma žmo­nių sti­lių, no­rė­jau at­vež­ti į Lie­tu­vą.“Dūz­gė­se, vy­ku­sio­se „Dre­am Bar“, nuo­tai­ką kū­rė dai­ni­nin­kė Gin­ta­rė Kor­sa­kai­tė ir pia­nis­tas Jo­ris So­dei­ka.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.