JU­BI­LIE­JAUS PRE­MJE­RA

Laima - - Ads -

Iš Mask­vos par­vy­kęs Vil­niaus ma­žo­jo te­at­ro me­no va­do­vas ir re­ži­sie­rius Ri­mas Tu­mi­nas sa­vo te­at­ro 25-ąjį gim­ta­die­nį pa­si­ti­ko bi­čiu­liams ir me­no ger­bė­jams do­va­no­da­mas pre­mje­rą – sa­vo re­ži­suo­tą aust­rų dra­ma­tur­go Tho­mo Bern­hard’o pje­sę „ Minetis“. Pag­rin­di­nį vaid­me­nį pa­ti­kė­jęs vie­nam ta­len­tin­giau­sių ak­to­rių Ar­vy­dui Dap­šiui, re­ži­sie­rius pub­li­kai at­sklei­dė bran­daus am­žiaus su­lau­ku­sio me­ni­nin­ko tra­giz­mą ir tuo tar­si pri­mi­nė, ko­kia vis dėl­to tra­pi ri­ba tarp džiaugs­mo ir liū­de­sio, tarp gy­ve­ni­mo ir mir­ties.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.