ORNAMENTAI IŠ VIE­NOS

Laima - - Ads -

Dau­giau nei prieš še­šis de­šimt­me­čius aust­rų me­ni­nin­kės Mi­cha­elos Frey įkur­ti aukš­to­sios ju­ve­ly­ri­kos na­mai „Fre­y­wil­le“, ka­dai­se bend­ra­dar­bia­vę su Yves’u Saint Lau­rent’u ir Pa­co Ra­ban­ne, šian­dien gar­sė­ja ne tik uni­ka­lio­mis ema­lio, bran­gių­jų ak­me­nų ir tau­rių­jų me­ta­lų ap­dir­bi­mo tech­no­lo­gi­jo­mis, bet ir me­ni­niais spren­di­mais į pa­puo­ša­lus per­kel­ti dai­li­nin­kų Clau­de’o Mo­net, Gus­ta­vo Klim­to, Al­fon­so Mu­chos, Frie­densrei­cho Hun­dert­was­se­rio kū­ry­bą. Tuo spė­jo įsi­ti­kin­ti ir mū­sų ra­fi­nuo­to gro­žio ger­bė­jos: sos­ti­nė­je ati­da­ry­tam sa­lo­nui – jau me­tai.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.