AM­ŽIUS NIE­KUO DĖTAS

Laima - - „ Laimos Paštas -

Pri­ta­riu straips­nio „Ko­dėl ver­ta jos pai­sy­ti“au­to­rės min­tims: pa­žįs­tu mer­gi­nų, ku­rioms dar nė­ra tris­de­šim­ties, o jos sa­ve „nu­ra­šo“– esą, kas į jas žiū­rės. To­kias sa­vo ra­te va­di­na­me „ su­bo­bė­ju­sio­mis“. Be­je, pa­si­tai­ko ir su­bo­bė­ju­sių vy­rų, bet tai jau ki­ta te­ma. Tai­gi „iš­kri­tu­sių iš žai­di­mo“vis dau­gė­ja, ta­čiau bran­di ir kri­tiš­kai mąs­tan­ti as­me­ny­bė į mi­nė­tus klie­de­sius „per se­na“, „vis dar be vy­ro“, „ne­ga­liu sau leis­ti“tik nu­mos ran­ka ir su šyp­se­na vei­de leis su­pras­ti, kad gy­ve­ni­mas per trum­pas to­kioms kvai­lys­tėms. Se­ne­lis sa­ky­da­vo: „ Ste­bė­ki­te pa­sau­lį, vai­kai, mo­ky­ki­tės ir ne­bi­jo­ki­te gy­ven­ti.“O sa­ve „nu­ra­šan­tys“, ma­nau, tie­siog nu­sto­ja gy­ven­ti.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.