PA­SA­KIAU „STOP!“

Laima - - „ Laimos Paštas -

Ne­se­niai gat­vė­je už ran­ko­vės grybš­te­lė­jo pra­ei­vė – stab­te­lė­ju­si vos at­pa­ži­nau se­niai ma­ty­tą mo­kyk­los lai­kų drau­gę: pui­kiai ap­kirp­ti plau­kai, sti­lin­gi aukš­ta­kul­niai, si­jo­nas pieš­tu­kas, vos den­gian­tis ke­lius, gy­ve­ni­mo džiaugs­mu spin­din­čios akys, vi­di­nis ža­ve­sys ir pa­si­ti­kė­ji­mas... Net aik­te­lė­jau iš nuo­sta­bos, nes ar­gi taip ga­li at­ro­dy­ti 50-me­tė? Tuo la­biau kad mo­kyk­lo­je ji bu­vo ne­pa­ste­bi­ma, į akis ne­krin­tan­ti mer­gai­čiu­kė. Na­mie pa­sto­vi­nia­vau prieš veid­ro­dį... Kas gi kal­tas, kad vie­toj ma­din­go ryš­kaus si­jo­nu­ko ren­kuo­si pil­ką, šluo­jan­tį že­mę; užuot už­su­ku­si į gro­žio sa­lo­ną, pa­sku­bom pa­ti na­mie nu­si­da­žau plau­kus? STOP! Juk pir­miau­sia esu ne na­mų šei­mi­nin­kė ir ne mo­čiu­tė, o MO­TE­RIS! Ir man dar tik 50, tad tu­riu gra­žaus lai­ko pa­si­džiaug­ti sa­vo at­vaiz­du veid­ro­dy­je ir tik­rai

pel­ny­tais komp­li­men­tais.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.