MER­GAI­ČIŲ PA­SLAP­TIS

Laima - - Objektyve -

Kai vy­ras iš­va­žiuo­ja į žve­jy­bą, o vai­kai pa­ti­ki­mi sto­vyk­lai, mo­čiu­tei ar drau­gų kom­pa­ni­jai, at­ei­na mū­sų lai­kas. Ko­dėl ne­pra­lei­dus jo juo­kian­tis: fil­mas „ Ji – šni­pė“– iš­ties la­bai juo­kin­ga ko­me­di­ja. O tu­rint ome­ny aist­ras dėl šauk­ti­nių – dar ir ak­tu­ali. Ei­sim į ka­riuo­me­nę, mo­te­rys? Ar bent į Ant­rą­jį de­par­ta­men­tą. Jei jau Me­lis­sa McCart­hy ga­li bū­ti agen­tė, tai ir mes – ne blo­ges­nės.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.