Kaip im­pe­ra­to­riaus šei­mo­je

Laima - - Patark Draugei -

Pa­žin­tis su Te­kan­čios Sau­lės ša­li­mi Ro­kui pra­si­dė­jo nuo japoniškų ani­ma­ci­nių fil­mų, ma­mos lauk­tu­vių iš šio to­li­mo kraš­to ir pa­te­ku­sių į ran­kas kny­gų. Ėmęs do­mė­tis stu­di­jų sve­tur są­ly­go­mis, su­ži­no­jo, kad Ja­po­ni­jos švie­ti­mo, kul­tū­ros, spor­to, moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų mi­nis­te­ri­ja tei­kia sti­pen­di­jas už­sie­nie­čiams: į prog­ra­mą įei­na me­tų truk­mės ja­po­nų kal­bos stu­di­jos, ket­ve­ri me­tai uni­ver­si­te­te ir ga­li­my­bė tęs­ti ma­gist­ro stu­di­jas. „Vi­sa tai la­bai vi­lio­jo, tad nu­spren­džiau pa­mė­gin­ti ir iš­lai­kiau sto­ja­muo­sius am­ba­sa­do­je Lie­tu­vo­je. Iš pir­mo kar­to ne­pa­vy­ko, po me­tų mė­gi­nau dar sy­kį“, – sa­ko Ro­kas. Eg­za­mi­nai ir jam, Vil­niaus li­cė­jaus auk­lė­ti­niui, iš­lai­kiu­siam bai­gia­muo­sius abi­tū­ros eg­za­mi­nus tik šim­tu­kais (ke­tu­riais!), ne­bu­vo leng­vas rie­šu­tė­lis.

Taip dvi­de­šimt­me­tis at­si­dū­rė toli nuo Lie­tu­vos ir pa­si­nė­rė į ci­vi­li­nės in­ži­ne­ri­jos stu­di­jas. Sve­tur Ro­kas at­ra­do pra­mo­gi­nius šo­kius – vi­sus stu­di­jų me­tus laisvalaikis bu­vo skir­tas tik šiai aistrai, o šis po­mė­gis su­pa­žin­di­no ir su Yu­ko. Pri­sta­ty­tas my­li­mo­sios tė­vams, jis iš­kart pa­pra­šė jos ran­kos. „Gy­ve­ni­mas kar­tu ne­su­si­tuo­kus ir ne­pla­nuo­jant ves­tu­vių – ga­na re­tas da­ly­kas, – pa­aiš­ki­na. – Pa­gal ja­po­nų tra­di­ci­jas, ves­tu­vės – ne tik dvie­jų as­me­nų, bet ir šei­mų są­jun­ga. Gy­ve­nant kar­tu ne­su­si­tuo­kus, ry­šys tarp šei­mų ne­už­si­mez­ga, ap­lin­ki­niai pra­de­da ma­ny­ti, kad šei­mos dėl ko nors ne­su­ta­ria, ne­pri­ta­ria ves­tu­vėms, bet po­ra į tai ne­krei­pia dė­me­sio. Ar­ba tai reiš­kia, kad po­ros san­ty­kiai nė­ra rim­ti. Ir dar bū­tų prob­le­ma gi­mus vai­kui: Ja­po­ni­jo­je pi­lie­čiai re­gist­ruo­ja­mi ko­se­ki sis­te­ma, tai yra ap­skai­to­mi ne in­di­vi­dua­liai, o šei­mos vie­ne­tais ( jei su­si­tuo­kia du ja­po­nai, jų pa­var­dės tu­ri bū­ti to­kios pa­čios, skir­tin­gos ne­ga­li­mos). To­kio­je sis­te­mo­je at­si­ra­dus ne­san­tuo­ki­niam vai­kui ky­la klau­si­mas, kaip jį re­gist­ruo­ti. Be to, dau­ge­ly­je ja­po­nų fir­mų yra nu­ma­ty­ti prie­dai prie at­ly­gi­ni­mų, jei esi ve­dęs, tu­ri vai­kų.“

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.