„ Skai­ty­ti orą“

Laima - - Lietuviai Pasaulyje -

Kas Ro­ką ža­vė­jo prieš iš­vyks­tant? „ Man pa­ti­ko, kad ja­po­nai sten­gia­si lai­ky­tis tra­di­ci­jų, jų darbš­tu­mas ir kant­ry­bė.“O da­bar? „Ir da­bar šios sa­vy­bės man pa­tin­ka, tik tiek, kad pa­ma­čiau ir blo­gą­ją jų pu­sę. Per­ne­lyg di­de­lis tra­di­ci­jų lai­ky­ma­sis stab­do pro­g­re­są. Tar­kim, iki šiol daug kur do­ku­men­tai siun­čia­mi ne elekt­ro­ni­niu paš­tu, o fak­su; ly­gi­nant su Va­ka­rais, pa­se­nu­si įdar­bi­ni­mo sis­te­ma, po­žiū­ris į dir­ban­čias mo­te­ris. Kal­bant apie darbš­tu­mą, kar­tais ver­ti­na­mas

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.