In­di­vi­dua­lis­tai ne­pa­gei­dau­ja­mi

Laima - - Lietuviai Pasaulyje -

Dau­gu­ma grį­žu­sių iš Ja­po­ni­jos pri­ta­ria, kad svar­biau­sias žo­dis gy­ve­ni­mui šio­je ša­ly­je nu­sa­ky­ti – „pa­to­gu­mas“. Čia vis­kas la­bai pa­to­gu: va­žiuo­ti vie­šuo­ju trans­por­tu, nes nie­kas ne­stum­do ta­vęs ir ne­min­do tau ko­jų; vos su­sto­jęs at­si­ver­ti ke­lio­nių va­do­vą, pri­ei­na pa­siū­ly­ti pa­gal­bos; už­su­kus į par­duo­tu­vę, vi­si sku­ba pa­dė­ti... „Pri­ta­riu, kad „pa­to­gu­mas“yra vie­nas tin­ka­miau­sių žo­džių, ku­riuo ga­li­ma nu­sa­ky­ti gy­ve­ni­mą Ja­po­ni­jo­je. Jam bū­tų ar­ti­mas jun­gi­nys „ne­truk­dy­mas ki­tiems“. To­dėl jei bū­da­mas už­sie­nie­tis lai­ky­sie­si vi­suo­me­nės ir gru­pės, ku­riai pri­klau­sai, tai­syk­lių, ne­lip­si vi­siems per gal­vas (ar­ba to li­pi­mo ne­bus per daug), tau bus pa­to­gu gy­ven­ti. Tai lė­mė Ja­po­ni­jos ypa­ty­bė: daž­ni že­mės dre­bė­ji­mai, ki­tos sti­chi­nės ne­lai­mės ver­tė ir ver­čia su­si­telk­ti, nes no­rint iš­lik­ti rei­kia veik­ti drau­ge su ki­tais, su vi­sais ge­rai su­gy­ven­ti. Iš ki­tos pu­sės, in­di­vi­dualu­mas nė­ra ska­ti­na­mas, kar­tais jis net­gi bau­džia­mas. Bet ja­po­nams su­si­du­riant su įvai­res­nė­mis kul­tū­ro­mis ši vi­suo­me­nės sa­vy­bė pa­ma­žu nyks­ta. Ma­nau, kad sie­kis netruk­dy­ti ki­tiems lė­mė ga­na įdo­mią al­ko­ho­lio var­to­ji­mo kul­tū­rą. Ja­po­nai daug at­lai­džiau žiū­ri į „iš­dai­gas“, ku­rių pri­da­ro­ma iš­gė­rus, į žo­džius, ku­rie tuo­met pa­sa­ko­mi. Tai tar­si bū­das nu­leis­ti ga­rą, pa­ša­lin­ti st­re­są ne­si­jau­di­nant, ką ki­ti pa­gal­vos, ga­li­my­bė iš­sa­ky­ti skun­dus ne­bi­jant pa­sek­mių. Aiš­ku, yra tam tik­ros ri­bos, bet jei jos ne­per­žen­gia­mos, po­el­giai ver­ti­na­mi ne taip griež­tai kaip Va­ka­ruo­se.“

Ar iš tie­sų Ja­po­ni­jo­je gy­vuo­ja įdar­bi­ni­mo iki gy­vos gal­vos sis­te­ma – ne­ra­šy­tas įsi­pa­rei­go­ji­mas, ku­ris už­tik­ri­na žmo­gui dar­bo vie­tą iki pen­si­jos ir, aiš­ku, jo at­si­da­vi­mą darb­da­viui? „Trum­pas at­sa­ky­mas: taip, įdar­bi­ni­mo iki gy­vos gal­vos sis­te­ma gy­vuo­ja. Il­gas at­sa­ky­mas rei­ka­lau­tų ke­lių straips­nių. Pa­si­steng­siu pa­aiš­kin­ti ke­liais sa­ki­niais: iki 2000-ųjų to­kia sis­te­ma tvir­tai gy­va­vo bent jau di­džio­sio­se kom­pa­ni­jo­se. At­ly­gi­ni­mas ir pa­rei­gos ki­lo pa­gal kom­pa­ni­jo­je iš­dirb­tus me­tus, taip pat dar­be pra­leis­tą lai­ką (vir­š­va­lan­džius), nes įsi­ga­lė­ju­si nuo­mo­nė, kad kuo dau­giau lai­ko bū­ni ja­me, tuo la­biau sten­gie­si (re­zul­ta­tai ne­svar­bu). Pa­sta­ruo­ju me­tu mė­gi­na­ma keis­ti pa­dė­tį, pa­ra­šy­ta ne­ma­žai kny­gų, kaip su­ma­žin­ti vir­š­va­lan­džių skai­čių. To šak­nų vė­l­gi rei­kė­tų ieš­ko­ti ša­lies kul­tū­ro­je, kur itin svar­bu pa­gar­ba vy­res­nie­siems, dau­ge­ly­je tra­di­ci­nių me­nų ver­ti­na­ma, kiek me­tų juos prak­ti­kuo­ji, ar per­ėjai vi­sus bū­ti­nus eta­pus. To­kia gal­vo­se­na įsi­tvir­ti­no ir biu­ruo­se. Sis­te­ma tu­ri ne­ma­žai pri­va­lu­mų: at­ly­gi­ni­mas di­dė­ja su­lig iš­dirb­tais me­tais ir ta­da, kai as­muo pa­ti­ria di­džiau­sias iš­lai­das (na­mų kū­ri­mas, vai­kų au­gi­ni­mas), jis au­ga grei­čiau­siai. Tai lei­džia jaus­tis eko­no­miš­kai sau­giam. Taip pat ne­rei­kia jau­din­tis, kas bus, jei pra­ra­si dar­bą, gal­vo­ti apie tai, ko­kios no­ri ka­rje­ros, nes vis­kas jau nu­spręs­ta. Aiš­ku, yra ir dau­gy­bė trū­ku­mų. Tad pas­ta­rai­siais me­tais ši sis­te­ma by­ra, dau­gė­ja dar­bus kei­čian­čių ja­po­nų ir kom­pa­ni­jų, ku­rio­se ka­rje­ros laip­tais ky­la­ma pa­gal nuo­pel­nus.“

Šį pa­va­sa­rį Ro­kas į ran­kas pa­ėmė ma­gist­ro dip­lo­mą ir įsi­lie­jo į ry­ti­nį To­ki­jo biu­rų tar­nau­to­jų srau­tą. Va­dy­bos, stra­te­gi­jos ir vers­lo kon­sul­tan­tas pur­to gal­vą pa­klaus­tas, ar pa­si­ra­šė įdar­bi­ni­mo iki gy­vos gal­vos su­tar­tį: „ Ma­no pa­si­rink­to­je sri­ty­je daug kai­tos.“O at­ra­di­mų po sep­ty­ne­rių Ja­po­ni­jo­je pra­leis­tų me­tų iki šiol nes­tin­ga ir jam: pa­si­ro­do, dau­giau nei me­tus ša­ly­je pra­gy­ve­nęs už­sie­nie­tis tu­ri pri­si­jung­ti prie na­cio­na­li­nės pen­si­jų sis­te­mos.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.