Į ŠAMPANĘ! Į REIMSĄ!

Laima - - Mus Pakvietė -

Reim­se ro­mė­nų lai­kais iš­kas­tuo­se ir vi­du­ram­žiais bu­vu­sį vie­nuo­ly­ną me­nan­čiuo­se krei­di­niuo­se rū­siuo­se sau­go­mas šam­pa­nas

„Tait­tin­ger“– jau Lie­tu­vo­je. Šio gė­ri­mo istorija sie­kia Pir­mą­jį pa­sau­li­nį ka­rą, kai su­žeis­tas pran­cū­zas Pier­re’as Tait­tin­ger, ap­gy­ven­din­tas vie­no­je XVIII a. Reim­so pi­ly­je, vė­liau nu­spren­dė ją įsi­gy­ti ir čia pa­so­din­ti vy­nuo­gy­ną. Ke­lin­tos kartos pa­li­kuo­nys tę­sia gur­ma­niš­kas tra­di­ci­jas ir jo­mis da­li­ja­si su vi­su pa­sau­liu. Tą va­ka­rą – su

„ Ra­ma­da Ho­tels & Sui­tes“sve­čiais.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.