MA­DIN­GAS ME­NAS

Laima - - Mus Pakvietė -

Mada mėgs­ta ori­en­tuo­tis į me­ną – tai ne nau­jie­na. Ta­čiau gar­saus drau­gys­tė

su mu­zie­ju­mi už­si­mez­ga ne kas­dien. Tad „ Max Mara“bend­ra­dar­bia­vi­mas su ar­chi­tek­tu Ren­zo Pia­no, nau­jo­jo Whi­tney

ame­ri­kie­čių me­no mu­zie­jaus pa­sta­to au­to­riu­mi, ne­pra­ėjo ne­pa­ste­bė­ta. Juo­lab pa­gal Pia­no eski­zus bu­vo su­kur­ta li­mi­tuo­to lei­di­mo ran­ki­nė, ku­rios di­zai­nas pa­na­šus į jo sta­ti­nio fa­sa­dą. Tai­gi Niu­jor­kas vie­nu me­tu šven­tė du įvy­kius – nau­jo mu­zie­jaus ati­da­ry­mą ir „ Max Mara“ran­ki­nės pre­zen­ta­ci­ją. Ma­dos na­mai šia pro­ga su­ren­gė va­ka­rą: į jį su­si­rin­ko daug

žvaigž­džių ir daug me­ni­nin­kų.

bren­do

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.