NAU­JOS EROS PRA­NA­ŠAS

Laima - - Mus Pakvietė -

Griau­džiant fan­fa­roms, kauk­šint ark­lių ka­no­poms, vė­jui ke­de­nant il­gus

da­mų si­jo­nus Lie­tu­vos Di­džio­sios Ku­ni­gaikš­tys­tės val­do­vų rū­mų kie­me bu­vo iš­kil­min­gai pri­sta­ty­tas nau­ja­sis „Vol­vo XC90“– nau­jos eros tech­ni­ka, tech­no­lo­gi­ja ir fi­lo­so­fi­ja, kaip jį api­bū­di­no šven­tės šei­mi­nin­kas Do­ne­tas Kar­čiaus­kas.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.