KI­TO­KIA AŠ

Laima - - „ Laimos Paštas -

Pas­ku­ti­nis „Lai­mos“nu­me­ris bu­vo kaž­koks WOW! Na­tū­ra­liai skai­to­mas, vi­si straips­nių he­ro­jai „ į te­mą“, o ir vi­sai iš ki­tų pu­sių pa­ro­dy­ti. La­biau­siai įsi­mi­nė Auš­ros Štu­ky­tės interviu („ Mer­gi­na su juod­var­niu“). Gal to­dėl, kad esu nu­si­brė­žu­si tam tik­rą pa­ra­le­lę tarp šios ak­to­rės ir sa­vęs, o straips­ny­je iš­skai­čiau tai, ką jau­čiu ir aš. Vi­si tik ir kar­to­ja, kad sė­džiu sa­vo ro­gė­se, kad pui­kiai mo­ku bend­rau­ti su klien­tais... Cha! (Kaip ir Auš­rai, kli­juo­ja hu­mo­ris­tės eti­ke­tę, nors ši trokš­ta tra­giš­kų vaid­me­nų...) Nie­kas ne­ži­no, kad no­riu dirb­ti ar­chy­ve ar kny­gų sau­gyk­lo­je, ra­miai dė­lio­ti dė­žes su do­ku­men­tais, no­riu ty­los ir ra­my­bės, o ne ply­šau­jan­čių te­le­fo­nų ir laks­ty­mo nuo vie­no kli­en­to prie ki­to. Ką da­ry­ti? Keis­ti dar­bą? Var­gu. Man jis taip se­ka­si... Ne­si­gi­riu – gy­ve­nu juo ir pa­da­rau tiek, kiek ke­lios ma­no ko­le­gės. Bet kar­tu sva­jo­ju apie ki­to­kią aš. Kaip ir Auš­ra.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.