KAS UŽ SIE­NOS?

Laima - - „ Laimos Paštas -

„Dė­žu­tę“, ku­rio­je gy­ve­na­me, ga­li­me pa­vers­ti tik­rais sva­jo­nių rū­mais, ta­čiau net ir su­si­kū­rę idea­lią ap­lin­ką šia­pus, mes ne­ga­li­me pa­si­rink­ti ir pa­keis­ti to, kas de­da­si ana­pus sie­nų. Py­kau su­pra­tu­si, kad nau­jų­jų kai­my­nų ber­niu­kas kiek­vie­ną mie­lą va­ka­rą mo­ko­si pūs­ti tri­mi­tą. Pa­ti­kė­ki­te, tai ne pats ma­lo­niau­sias gar­sas, kai no­ri­si pa­il­sė­ti po dar­bų, pa­žiū­rė­ti kva­pą gniau­žian­tį fil­mą ar, ga­lų ga­le, pa­si­klau­sy­ti pa­tin­kan­čios mu­zi­kos. Ta­čiau ma­no įnir­šį at­vė­si­no pa­sa­ko­ji­mas apie pia­nis­tą Vik­to­rą Paukš­te­lį („Vie­ta kur­ti, vie­ta gy­ven­ti“) – jo pa­sie­ki­mai juk ir­gi ne nu­kri­to iš dan­gaus, o nuo pat vai­kys­tės bu­vo pel­no­mi kruopš­čiu ir at­sa­kin­gu dar­bu. Tad gal už ma­no sie­nos ir­gi au­ga ir rep­e­tuo­ja bū­si­ma­sis pa­sau­li­nio gar­so tri­mi­ti­nin­kas, ku­rio ta­len­tas ža­vės ir stul­bins mi­nias ger­bė­jų?

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.