MA­NO DĖLIONĖ

Laima - - „ Laimos Paštas -

Esu jau­na mer­gi­na, ku­ri dė­lio­ja sa­vo mo­te­riš­ku­mo dė­lio­nę vis įterp­da­ma nau­jų de­ta­lių. Šian­dien pa­ėmu­si „Lai­mą“į ran­kas su­si­ran­giau lo­vo­je: no­rė­jo­si pa­si­sem­ti įkvė­pi­mo iš ki­tų gy­ve­ni­mo... La­biau­siai ma­ne do­mi­na žmo­nės ir jų su­si­klos­tę gy­ve­ni­mai, o bran­džios is­to­ri­jos pa­dė­jo ir vis dar pa­de­da bręs­ti pa­čiai. Anks­čiau mė­gau skai­ty­ti žur­na­lą nuo pra­džios iki ga­lo, da­bar ta­pau iš­ran­kes­nė ir skai­tau tai, kas man at­ro­do ver­tin­ga, ne­pra­leis­da­ma ir ma­dos ten­den­ci­jų.

Ačiū už sie­lą pa­lie­čian­čias žmo­nių is­to­ri­jas ir už tai, kad sten­gia­tės dėl Lie­tu­vos mo­te­rų.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.