Spal­va, tekstū­ra, efek­tas

Laima - - Kosmetikos Gurmanėms -

Skir­tin­gos la­ko spal­vos, tekstū­ra, da­žy­mo tech­ni­ka tei­kia ga­li­my­bių pa­vers­ti ko­jų na­gu­čius ma­žais jū­sų as­me­ny­bės, nuo­tai­kos at­spin­džiais.

– idea­lus bū­das „ įsi­že­min­ti“va­sa­ro­je! Toks pe­di­kiū­ras ir gė­lė­ta suk­ne­lė pa­dės pa­si­jus­ti jau­na­tviš­koms ir žais­min­goms. Ryš­kūs to­nai sau­lė­je ypač spin­di, tad pa­plū­di­my­je su avie­čių, fuk­si­jų, tur­kio spal­vų na­gais at­ro­dy­si­te la­bai ža­viai. Ta­čiau tu­rė­ki­te gal­vo­je, kad smė­lis na­gus brai­žo ir la­ko spin­de­sį ma­ži­na, to­dėl ver­ta iš­mė­gin­ti ir že­miš­kes­nius ma­ti­nius at­spal­vius. Ir vie­ni, ir ki­ti ma­din­gi, tai­gi jums be­lie­ka ap­si­spręs­ti, ko no­ri­te iš pedikiūro: kad jis „gro­tų so­lo“ar sub­ti­liai „ akom­pa­nuo­tų“jū­sų įvaiz­džiui.

aki­mirks­niu su­šil­do bet ko­kio at­spal­vio odą.

tin­ka ir prie spal­vin­gų, ir prie švel-

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.