GRO­ŽIO JU­BI­LIE­JUS

Laima - - Mus Pakvietė -

Le­gen­di­nė­je kon­cer­tų sa­lė­je „Ca­si­no de Pa­ris“80-ąjį gim­ta­die­nį at­šven­tė pran­cū­zų kos­me­ti­kos pre­kės žen­klas „Lan­côme“. Įspū­din­go ren­gi­nio me­tu kiek­vie­na de­ta­lė at­spin­dė­jo kom­pa­ni­jos sklei­džia­mą pran­cū­ziš­ko gro­žio idė­ją: „Gy­ve­ni­mas (su „Lan­côme“) yra gra­žus.“– „La vie est bel­le en Lan­côme.“Ko ge­ro, pir­mą kar­tą sce­no­je kar­tu sto­vė­jo ti­tu­luo­tos gra­žuo­lės – „Lan­côme“kos­me­ti­kos ir kve­pa­lų am­ba­sa­do­rės: Ju­lia Ro­berts, Pe­nelo­pe Cruz, Ka­te Win­s­let, Lu­pi­ta Ny­ong’o, Li­ly Col­lins, Al­ma Jo­do­row­sky ir Da­ria Wer­bo­wy. Va­ka­rą ve­dė le­gen­di­nė „Lan­côme“mū­za Isa­bel­la Ros­sel­li­ni. O vie­na iš dau­ge­lio staig­me­nų, pa­reng­tų 1200 sve­čių, bu­vo Ky­lie Mi­no­gue pri­va­tus koncertas.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.