GAL DAR NE VĖ­LU?

Laima - - LAIMOS“P AŠTAS -

Var­ty­da­ma sa­vo ves­tu­vių nuo­trau­kas, da­ry­tas prieš 25 me­tus, skau­džiai ap­gai­les­tau­ju, kad man lai­ku ne­bu­vo duo­tas „Iš­gy­ve­ni­mo va­do­vas jau­na­ve­džiams“. Užuot bran­gi­nę tar­pu­sa­vio san­ty­kius, mes sta­tė­me na­mus, ali­no­me sa­ve ne­si­bai­gian­čiuo­se dar­buo­se, o pa­tys su­si­tik­da­vo­me ir vie­nas į ki­tą pa­žvelg­da­vo­me tik pro­bėgš­mais – spręs­da­mi, ko­kia spal­va da­žy­si­me prieš­kam­ba­rio sie­nas. De­ja, tu­rė­da­mi šil­tus na­mus, ne­be­tu­ri­me ši­lu­mos vie­nas ki­tam, ir aš su bai­me gal­vo­ju apie tą lai­ką, kai iš na­mų iš­eis pas­ku­ti­nė mū­sų duk­ra. O vis dėl­to gal dar ne vė­lu? Juk kei­čiant el­ge­sį iš­ties ga­li­ma pa­keis­ti gy­ve­ni­mą!

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.