VY­RŲ ĮSIVAIZDAVIMAI

Laima - - UŽ MIEGAMOJO DURŲ -

Daž­niau­siai iš­anks­ti­nę vaiz­di­nę me­džia­gą apie in­ty­mu­mą vy­rai at­ran­da por­no­gra­fi­jo­je, ku­rio­je daž­nos ora­li­nio sek­so sce­nos. Na­tū­ra­lu, kad dau­gu­mai su­si­da­ro įspū­dis, jog tai įpras­ta ly­ti­nių san­ty­kių da­lis. Bet ora­li­niai san­ty­kiai pri­im­ti­ni ne vi­siems: tiek vy­rams, tiek mo­te­rims. Ne­pa­tir­da­mos ma­lo­nu­mo, ta­čiau įsi­vaiz­duo­da­mos, jog taip rei­kia, abi pu­sės ga­li trik­dy­ti vie­na ki­tą ir komp­li­kuo­ti pa­čią san­ty­kių pra­džią. Jei­gu vy­ras ne­si­jau­čia sau­giai ir kom­for­tiš­kai, jam ga­li pra­pul­ti erek­ci­ja ar kil­ti ki­to­kių prob­le­mų. Por­no­gra­fi­ja ar fil­mai su „ S“ženk­lu per­ša su­vo­ki­mą, kad tik tam tik­ros sek­so po­zos yra tei­sin­gos, tar­kim, rai­te­lio ar mi­sio­nie­riaus. Ta­čiau kal­bant apie mo­ters ly­ti­nių or­ga­nų sti­mu­lia­ci­ją šios po­zos ga­li bū­ti ma­žai efek­ty­vios ar­ba iš­vis ne­e­fek­ty­vios, pri­klau­so­mai nuo part­ne­rės ana­to­mi­jos. O vy­rai, įsi­vaiz­duo­da­mi, kad tik taip ga­li su­teik­ti or­gaz­mą, daž­nai lie­ka nu­si­vy­lę – fil­muo­se juk vi­siems pa­vyks­ta! Iš tie­sų, vie­noms mo­te­rims pa­tin­ka vie­naip my­lė­tis, ki­toms ki­taip – tai la­bai in­di­vi­dua­lu. O šiurkš­tus „myg­tu­kų spau­dy­mas“kaip por­no­gra­fi­nia­me ki­ne daž­niau su­ke­lia su­sier­zi­ni­mą, o ne or­gaz­mą. Tad kuo ge­riau vy­ras pa­žins part­ne­rę ir jos po­rei­kius, tuo ma­lo­nes­ni bus bend­ri sek­so žai­di­mai. Vy­rams mas­tur­ba­ci­ja yra daž­na ly­ti­nės pa­tir­ties da­lis, ta­čiau jie ne vi­sa­da su­vo­kia, kad to­kia var­pos sti­mu­lia­ci­ja ski­ria­si nuo pa­ti­ria­mos per va­gi­na­li­nius san­ty­kius. Kai vy­ras bū­da­mas su part­ne­re ti­ki­si to­kių pa­čių po­jū­čių ir jų ne­gau­na, ga­li at­si­ra­sti nu­si­vy­li­mas, su­silp­nė­ti erek­ci­ja. Tad jis tu­ri iš­mok­ti my­lė­tis ki­taip, kon­cen­truo­tis į tai, ką jau­čia ki­to­kios sti­mu­lia­ci­jos me­tu, ieš­ko­ti tin­ka­mų abiem pu­sėms po­zų ir ne­mąs­ty­ti ka­te­go­ri­jo­mis „tik taip yra tei­sin­ga“. Pasaulis su ženk­lu „ S“vy­rams įbru­ka dar vie­ną ste­reo­ti­pą: my­lin­tis var­pa vi­sa­da tu­ri bū­ti stan­di. Ta­čiau lo­vo­je sku­bė­ti pa­pras­tai nie­kas ne­no­ri, veiks­mas už­si­tę­sia, tad po ku­rio lai­ko erek­ci­ja na­tū­ra­liai su­silp­nė­ja. Jei nie­kas dėl to ne­pa­ni­kuo­ja ir tę­sia ly­ti­nį ak­tą, daž­niau­siai vis­kas su­si­tvar­ko. Bet jei pra­de­da­ma ner­vin­tis, o dar ir part­ne­rė ne­su­si­lai­ko nuo iro­niš­kų rep­li­kų, erek­ci­ja ga­li ir vi­sai pra­pul­ti. Ki­tą kar­tą ne­ri­mas ga­li ap­im­ti jau prieš pra­ve­riant mie­ga­mo­jo du­ris. Tie­siog po­ra tu­rė­tų ži­no­ti, jog ly­ti­nių san­ty­kių me­tu var­pos stan­du­mas ga­li bū­ti įvai­rus. Ir jei­gu ak­tą ga­li­ma tęs­ti, va­di­na­si, stan­du­mas pa­kan­ka­mas.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.