MO­TE­RŲ ĮSIVAIZDAVIMAI

Laima - - UŽ MIEGAMOJO DURŲ - Jur­ga Če­ka­tauskai­tė

Pri­si­žiū­rė­ju­sios tam tik­rų fil­mų mo­te­rys daž­nai ma­no, kad kiek­vie­nas kar­tas lo­vo­je tu­ri baig­tis or­gaz­mu. Jo ne­pa­ty­ru­sios iš­kart ima ne­ri­mau­ti. Bet tik­rai ne vi­sos jį su­ge­ba pa­jus­ti kiek­vie­ną sy­kį ir ne vi­sos my­li­si vien to­kiu tiks­lu. Mo­te­ris ga­li tie­siog trokš­ti ar­tu­mo su part­ne­riu, ki­ta gal­būt dėl šven­tos ra­my­bės ne­at­stu­mia in­ty­mu­mo trokš­tan­čio vy­ro, tre­čiai tai ge­ras bū­das su­si­tar­ti dėl bu­to re­mon­to ar nau­jo pir­ki­nio. Prie­žas­čių ga­li bū­ti ai­bė – ir kiek­vie­ną kar­tą skir­tin­gų. Mo­te­rys daž­nai įsi­ti­ki­nu­sios, kad jų iš­vaiz­da ir elg­se­na vy­rams la­bai svar­bi, nes ga­ran­tuo­ja ly­ti­nį su­si­jau­di­ni­mą. Ir jei­gu kas nors ne­pa­vyks­ta, bū­na lin­ku­sios kal­tin­ti tik sa­ve. Iš tie­sų, ste­reo­ti­pai, su­si­ję su iš­vaiz­da, la­bai ga­jūs, nes daug kas ak­cen­tuo­ja, ko­kie svar­būs yra sek­su­a­lūs apa­ti­niai, gi­lios iš­kirp­tės, trum­pi si­jo­nė­liai ir t. t. Ta­čiau taip yra tik­rai ne vi­sa­da. Tad jei­gu ly­ti­nio ak­to me­tu po­rai kas nors ne­pa­si­se­ka, o ki­tą kar­tą mo­te­ris, ma­ny­da­ma, jog tai ji dėl vis­ko kal­ta, ap­si­ren­gia itin sek­su­a­liai, ga­li su­lauk­ti net­gi prie­šin­go efek­to. Mo­te­rų ly­ti­nio su­si­jau­di­ni­mo ci­klas to­ly­ges­nis nei vy­rų. Pa­ty­rę eja­ku­lia­ci­ją ir or­gaz­mą, šie pa­pras­tai trokš­ta tik mie­go­ti, o joms dar no­ri­si tęs­ti in­ty­mu­mą, tar­kim, ap­si­ka­bin­ti ar apie ką nors pa­si­kal­bė­ti. Vie­noms už­ten­ka pa­bend­rau­ti pen­kias mi­nu­tes, ki­tos ga­lė­tų šne­ku­čiuo­tis dar pus­va­lan­dį ar va­lan­dą. Ir jei­gu vy­ras ties pu­se žo­džio už­mie­ga, rei­kia su­pras­ti, kad taip vei­kia jo sme­ge­nys, ga­vu­sios sig­na­lą, jog bio­lo­gi­nė funk­ci­ja įvyk­dy­ta. Ne­bū­ti­nai tai ro­do, kad jis ne­si­do­mi ju­mis ir grei­tu me­tu iš­eis pas ki­tą. Jei­gu vy­ras san­ty­kių pra­džio­je grei­tai pa­ti­ria eja­ku­lia­ci­ją, ne­re­ta mo­te­ris klys­ta ma­ny­da­ma, kad yra per­ne­lyg jau­di­nan­ti ir kad ki­tą sy­kį ap­si­me­tu­si „rąs­tu lo­vo­je“su­ge­bės tą pro­ce­są su­lė­tin­ti. Jei­gu ak­to truk­mė trik­do ly­ti­nio gy­ve­ni­mo pra­džio­je, at­si­ra­dus abi­pu­siam pa­si­ti­kė­ji­mui prob­le­mą rei­kia spręs­ti iš kar­to – ne­lauk­ti 15 me­tų. Ly­ti­nio ak­to truk­mę vy­ras ga­li dau­giau ar ma­žiau re­gu­liuo­ti, spren­di­mo bū­dų tik­rai yra. Kai at­ve­jis „grei­tai vi­sa­da“, ga­li pri­reik­ti spe­cia­lis­to pa­gal­bos ir vais­tų, o kai „tai grei­čiau, tai lė­čiau“– tai jau pri­si­tai­ky­mo tech­ni­kos da­ly­kai.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.