Įver­tins eks­per­tai

Lietuvos Rytas - - 4 -

Dėl įsta­ty­mų pro­jek­tų, ku­riais siū­lo­ma įtei­sin­ti ori­gi­na­lią pa­var­džių ra­šy­bą do­ku­men­tuo­se, bus už­sa­ky­ti eks­per­tų ver­ti­ni­mai. Tai pra­ne­šė Sei­mo pir­mo­ji vi­ce­pir­mi­nin­kė R.Baš­kie­nė.

Vie­na gru­pė par­la­men­ta­rų pra­šo eks­per­ti­zės dėl pro­jek­to, ku­riuo pa­var­džių ra­šy­ba lo­ty­niš­ko pag­rin­do raš­me­ni­mis lei­džia­ma pa­so pag­rin­di­nia­me pus­la­py­je, ki­ta – dėl al­ter­na­ty­vaus pro­jek­to, ku­riuo ori­gi­na­li pa­var­džių ra­šy­ba bū­tų lei­džia­ma pa­pil­do­ma­me pa­so pus­la­py­je ar ki­to­je as­mens ta­pa­ty­bės kor­te­lės pu­sė­je.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.