At­min­ti­na die­na

Lietuvos Rytas - - 4 -

Sei­mo na­riai I.Šiau­lie­nė, R.Ša­la­še­vi­čiū­tė ir A.Pa­lio­nis įre­gist­ra­vo nu­ta­ri­mo pro­jek­tą, ku­riuo siū­lo At­min­ti­nų die­nų įsta­ty­mą pa­pil­dy­ti nau­ja da­ta – Įtė­vių ir glo­bė­jų die­na. Ji tu­rė­tų bū­ti mi­ni­ma lie­pos 1-ąją.

2009–2015 me­tais ša­ly­je bu­vo įvai­kin­ti 986 vai­kai. 2008–2014 me­tais šei­mo­se bu­vo glo­bo­ja­mi 44 846 vai­kai.

Šiuo me­tu Lie­tu­vo­je at­min­ti­no­mis pas­kelb­tos 63 die­nos.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.