Emig­ra­ci­ja di­dė­jo

Lietuvos Rytas - - 4 -

Per pir­mą­jį 2017-ųjų pus­me­tį emig­ra­vo 31 731 žmo­gus – maž­daug 10 tūkst. dau­giau ne­gu per tą pa­tį lai­ko­tar­pį per­nai. Tai pas­kel­bė Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­tas.

Kai ku­rių eks­per­tų tei­gi­mu, to­kį šuo­lį ga­lė­jo lem­ti ir tai, kad sa­vo iš­vy­ki­mą dekla­ra­vo anks­tes­ni emig­ran­tai.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.