No­ri per­kel­ti ata­šė

Lietuvos Rytas - - 4 -

Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja sie­kia, kad Lie­tu­vos kul­tū­ros ata­šė re­zi­duo­tų ne Va­šing­to­ne, o Niu­jor­ke, nes šia­me mies­te yra įsi­kū­ru­sios stam­biau­sios ir svar­biau­sios kul­tū­ros ins­ti­tu­ci­jos, be to, čia gy­ve­na ir ku­ria gar­sūs lie­tu­vių me­ni­nin­kai, vei­kia lie­tu­viš­kos or­ga­ni­za­ci­jos.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.