Ki­lo grės­mė gy­vy­bei

Lietuvos Rytas - - 9 -

Vė­žiu ser­gan­čio ki­nų di­si­den­to Liu Xiao­bo (nuo­tr.) gy­vy­bei iš­ki­lu­si grės­mė. Aug­lys jo ke­pe­ny­se pa­di­dė­jo, ke­pe­nys krau­juo­ja. Žmo­gaus tei­sių ak­ty­vis­tai ir kai ku­rios Va­ka­rų ša­lys ra­gi­na Ki­ni­jos vy­riau­sy­bę leis­ti di­si­den­tui iš­vyk­ti gy­dy­tis į už­sie­nį. Ta­čiau gy­dy­to­jai ki­nai ti­ki­na, kad jo ne­ga­li­ma per­vež­ti.

Šeš­ta­die­nį Liu Xiao­bo ap­žiū­rė­ję spe­cia­lis­tai iš Vo­kie­ti­jos ir JAV tei­gia, kad, už­tik­ri­nus „de­ra­mą“me­di­ci­ni­nę prie­žiū­rą, jis ga­li bū­ti per­vež­tas. Ir tai, pa­sak jų, tu­ri įvyk­ti kiek įma­no­ma grei­čiau.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.