Vyks de­ry­bos

Lietuvos Rytas - - 9 -

Pir­ma­die­nį Že­ne­vo­je pra­si­de­da sep­tin­ta­sis Jung­ti­nių Tau­tų (JT) re­mia­mų Si­ri­jos tai­kos de­ry­bų eta­pas – su­si­tin­ka Si­ri­jos vy­riau­sy­bė ir opo­zi­ci­ja, bet ma­žai ti­kė­ti­na, kad bus pa­da­ry­ta di­de­lė pa­žan­ga, sie­kiant už­baig­ti 6 me­tus trun­kan­tį Si­ri­jos pi­lie­ti­nį ka­rą.

Sek­ma­die­nį kaip tik 3 pro­vin­ci­jo­se Si­ri­jos piet­va­ka­riuo­se įsi­ga­lio­jo pa­liau­bos. Ste­bė­to­jo tei­gi­mu, ne­pai­sant pa­vie­nių pa­žei­di­mų, di­džio­jo­je re­gio­no da­ly­je ra­mu.

Pa­liau­bos pa­siek­tos tar­pi­nin­kau­jant JAV, Ru­si­jai ir Jor­da­ni­jai. Tei­gia­ma, kad pa­liau­bų su­si­ta­ri­mas yra ke­lis mė­ne­sius tru­ku­sių neskelb­tų su­si­ti­ki­mų tarp JAV ir Ru­si­jos at­sto­vų re­zul­ta­tas.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.