Už­tvin­dė met­ro

Lietuvos Rytas - - 9 -

Pa­ry­žiaus met­ro­po­li­te­no tar­ny­bos bu­vo pri­vers­tos už­da­ry­ti da­lį sto­čių, už­lie­tų per aud­rą ir liū­tis, už­klu­pu­sias Pran­cū­zi­jos sos­ti­nę.

Sek­ma­die­nio va­ka­rą į mies­tą at­slin­ko smar­ki dvi va­lan­das tru­ku­si aud­ra, per ku­rią bu­vo už­lie­tos ir už­da­ry­tos 15 met­ro­po­li­te­no sto­čių. Vė­liau pir­ma­die­nį sto­tys vėl bu­vo ati­da­ry­tos ir vis­kas vei­kė kaip įpras­ta.

Liū­tys at­si­nau­ji­no pir­ma­die­nį anks­ti ry­te, o Pran­cū­zi­jos me­teo­ro­lo­gi­jos tar­ny­ba „Me­teo Fran­ce“12-oje de­par­ta­men­tų, įskai­tant ir cent­ri­nę Pa­ry­žiaus da­lį, pas­kel­bė 24 va­lan­dų „oran­ži­nį“pa­vo­jaus ly­gį dėl smar­kių liū­čių ir aud­rų su per­kū­ni­ja.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.