Su­ėmė uni­ver­si­te­te

Lietuvos Rytas - - 9 -

Ty­ri­mą dėl ne­pa­vy­ku­sio pra­ėju­sių me­tų per­vers­mo at­lie­kan­tys Tur­ki­jos pa­rei­gū­nai su­lai­kė 42 dvie­jų Stam­bu­lo uni­ver­si­te­to dar­buo­to­jus, tarp jų žy­mų dės­ty­to­ją.

Iš vi­so bu­vo iš­duo­ti 72 areš­to or­de­riai dėl as­me­nų, įta­ria­mų ry­šiais su JAV gy­ve­nan­čio mu­sul­mo­nų dva­si­nin­ko F.Güle­no gru­pe, ku­rią An­ka­ra kal­ti­na or­ga­ni­za­vus pu­čą pra­ėju­siais me­tais.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.