Pir­kė­jų ne­sti­go

Lietuvos Rytas - - 10 -

Vals­ty­bės val­do­mos ener­ge­ti­kos įmo­nių gru­pės „Lie­tu­vos ener­gi­ja“pra­ėju­sią sa­vai­tę iš­pla­tin­tų 300 mln. eu­rų no­mi­na­lios ver­tės ža­lių­jų ob­li­ga­ci­jų dau­giau­sia įsi­gi­jo Vo­kie­ti­jos, Suo­mi­jos, Pran­cū­zi­jos bei Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­niai ir pen­si­jų fon­dai, ban­kai bei drau­di­mo bend­ro­vės.

Už 10 me­tų truk­mės ob­li­ga­ci­jas bus mo­ka­ma 2 proc. me­ti­nių pa­lū­ka­nų, jos iš­pla­tin­tos su 2,193 proc. pa­ja­min­gu­mu.

„Lie­tu­vos ener­gi­jos“tei­gi­mu, ob­li­ga­ci­jo­mis su­si­do­mė­jo 130 in­ves­tuo­to­jų iš 28 vals­ty­bių, jų pa­klau­sa sie­kė be­veik 1,4 mlrd. eu­rų, to­dėl no­mi­na­li emi­si­jos ver­tė bu­vo pa­di­din­ta nuo 200 mln. iki 300 mln. eu­rų. ir ga­my­bo­je nau­do­ja­mą įren­gi­nį.

Lie­tu­vos ape­lia­ci­nis teis­mas pa­ten­ki­no iš­ra­dė­jų ieš­ki­nius ir pri­tei­sė jiems 1,255 mln. eu­rų au­to­ri­nio at­ly­gi­ni­mo ir 1,81 mln. eu­rų pa­lū­ka­nų.

Šiuo spren­di­mu „Or­len Lie­tu­va“iš­ra­dė­jams tu­rės at­ly­gin­ti už lai­ko­tar­pį nuo 2000-ųjų bir­že­lio iki 2004 me­tų. Lie­tu­vos aukš­čiau­sia­sis teis­mas per­nai gruo­dį už 1996–2000 me­tus jiems pri­tei­sė be­veik 6 mln. eu­rų.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.