Pre­ky­ba vis ak­ty­vė­ja

Lietuvos Rytas - - 10 -

Lie­tu­vos eks­por­tas šių me­tų sau­sio–ge­gu­žės mė­ne­siais sie­kė 10,35 mlrd. eu­rų, im­por­tas – 11,522 mlrd. eu­rų, ar­ba ati­tin­ka­mai 16,5 proc. bei 16,8 proc. dau­giau nei per tą pa­tį 2016-ųjų lai­ko­tar­pį.

Lie­tu­vos už­sie­nio pre­ky­bos de­fi­ci­tas šie­met, pa­ly­gin­ti su 2016 me­tų sau­sio–ge­gu­žės mė­ne­siais, pa­di­dė­jo 19,7 proc. – iki 1,172 mlrd. eu­rų. Vien lie­tu­viš­kos kil­mės pre­kių eks­por­tas per me­tus pa­di­dė­jo 14,5 proc., o be mi­ne­ra­li­nių pro­duk­tų – 8,9 pro­cen­to.

Per pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį Lie­tu­va, kaip ir anks­čiau, dau­giau­sia eks­por­ta­vo į Ru­si­ją (13,5 proc.), to­liau ri­kia­vo­si Lat­vi­ja, Len­ki­ja ir Vo­kie­ti­ja.

Ša­lis dau­giau­sia im­por­to taip pat su­lau­kė iš Ru­si­jos (13,2 proc.), Vo­kie­ti­jos, Len­ki­jos ir Lat­vi­jos.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.