Lent­va­ris

Lietuvos Rytas - - 16 -

Tra­kų ra­jo­ne, Lent­va­rio gat­vė­je, sek­ma­die­nį į me­dį at­si­tren­kė ir ap­vir­to au­to­mo­bi­lis „Vol­vo“. At­vy­kę į įvy­kio vie­tą me­di­kai konsta­ta­vo vie­no iš au­to­mo­bi­liu va­žia­vu­sių vy­riš­kių mir­tį.

Ant­ro­jo nu­ken­tė­ju­sio­jo būk­lė bu­vo sun­ki, jis bu­vo gai­vi­na­mas, ta­čiau ne­tru­kus mi­rė. Liu­di­nin­kų tei­gi­mu, ke­ly­je nie­kas ne­pa­si­mai­šė, ta­čiau au­to­mo­bi­lis va­žia­vo di­de­liu grei­čiu ir jį po­rą kar­tų su­mė­tė. Ne­tru­kus au­to­mo­bi­lis už­va­žia­vo ant kelkraš­čio, o tuo­met ga­lu rė­žė­si į me­dį ir ver­tė­si.

Be­si­vers­da­mas au­to­mo­bi­lis ant­rą kar­tą rė­žė­si ir į ki­tą me­dį.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.