Juod­kran­tė

Lietuvos Rytas - - 16 -

Šeš­ta­die­nį su­reng­ta 60-oji žve­jų šven­tė, ke­le­tą me­tų jau ta­pu­si pa­ma­rio kraš­to bend­ruo­me­nės fes­ti­va­liu.

Kur­šių ma­rių kran­ti­nė­je vi­są die­ną vy­ko tau­to­dai­li­nin­kų, ama­ti­nin­kų ir ku­li­na­ri­nio pa­vel­do mu­gė, pra­mo­gų ma­žie­siems zo­na.

Ran­kų len­ki­kai var­žė­si dėl Ne­rin­gos me­ro tau­rės, su­si­bū­rę į ko­man­das šven­tės da­ly­viai ko­vo­jo dėl di­džio­jo Bang­pū­čio pri­zo.

Žve­jo kie­me vei­kė edu­ka­ci­nės dirb­tu­vės, vi­si bu­vo kvie­čia­mi pa­si­vai­šin­ti žu­vie­ne.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.