Ki­sie­liai

Lietuvos Rytas - - 16 -

22 me­tų Ša­kių ra­jo­no kai­mo gy­ven­to­jas pra­ėju­sį šeš­ta­die­nį grį­žo iš dar­bo su 27 me­tų su­gy­ven­ti­ne. Abu bu­vo ne­blai­vūs ir ar­šiai su­si­ki­vir­či­jo dėl ci­ga­re­čių. Anks­čiau teis­tas įkau­šė­lis stai­ga čiu­po su­gy­ven­ti­nės 8 me­tų sū­nų, pa­kė­lė jį ir tren­kė į že­mę.

Įtū­žis ne­at­lė­go, to­dėl vy­ras grie­bė pei­lį ir nu­bė­go į gre­ti­mą so­dy­bą gra­sin­da­mas su­si­do­ro­ti su su­gy­ven­ti­nės ar­ti­mai­siais. Pa­rei­gū­nai smur­tau­to­ją už­da­rė į areš­ti­nę. Vai­ką li­go­ni­nė­je ap­žiū­rė­jo me­di­kai ir iš­lei­do į na­mus. Ber­niu­ku pa­si­rū­pi­no gi­mi­nai­čiai.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.