Ri­bi­niai skai­čiai

Lietuvos Rytas - - 3 -

Sei­mas pa­tvir­ti­no prin­ci­pi­nę 2018 me­tais pla­nuo­ja­mą ka­riuo­me­nės struk­tū­rą, ri­bi­nius ka­rių ir sta­tu­ti­nių vals­ty­bės tar­nau­to­jų skai­čius 2018 ir 2023 me­tais.

Bend­ras ri­bi­nis kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos ka­rių skai­čius 2018 m. nu­sta­to­mas nuo 18 890 iki 21 950: pro­fe­si­nės ka­ro tar­ny­bos ka­rių – nuo 9700 iki 10 700, sa­va­no­rių ir ki­tų ak­ty­vio­jo re­zer­vo ka­rių – nuo 4800 iki 6300, kariū­nų – nuo 200 iki 320, pri­va­lo­mo­sios pra­di­nės ka­ro tar­ny­bos ka­rių – nuo 4190 iki 4630, ge­ne­ro­lų ir ad­mi­ro­lų – iki 12.

Bend­ras ri­bi­nis kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos ka­rių skai­čius 2023 me­tais tu­rė­tų bū­ti nuo 24 390 iki 26 250.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.