Ma­žiau mo­ty­vuo­tų

Lietuvos Rytas - - 3 -

Šįmet mo­ty­va­ci­jai ver­tin­ti re­gist­ra­vo­si ma­žiau no­rin­čių tap­ti pe­da­go­gais ne­gu pra­ėju­siais me­tais ir ma­žiau jų ga­vo tei­gia­mus įver­ti­ni­mus.

Per pag­rin­di­nę mo­ty­va­ci­jos ver­ti­ni­mo se­si­ją pa­si­se­kė 523 kan­di­da­tams, per­nai tei­gia­mus įver­ti­ni­mus ga­vo 748 sto­jan­tie­ji. Ati­tin­ka­mai už­si­re­gist­ra­vu­sių da­ly­vau­ti šia­me pa­tik­ri­ni­me su­ma­žė­jo nuo 1383 iki 1010, bet ne vi­si at­vy­ko.

Pre­ten­den­tų į ug­dy­mo stu­di­jų prog­ra­mas mo­ty­va­ci­jos ver­ti­ni­mas yra pri­va­lo­mas, jei sie­kia­ma gau­ti vals­ty­bės fi­nan­sa­vi­mą.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.