Pri­ėmė pa­tai­sas

Lietuvos Rytas - - 3 -

At­si­žvelg­da­mas į Eu­ro­pos Są­jun­gos di­rek­ty­vą va­kar Sei­mas pri­ėmė Ly­gių ga­li­my­bių įsta­ty­mo pa­tai­sas, ku­rios įtvir­ti­na drau­di­mą lais­vo ju­dė­ji­mo tei­se be­si­nau­do­jan­čius ES pi­lie­čius ir jų šei­mos na­rius di­s­kri­mi­nuo­ti dėl pi­lie­ty­bės, bet kaip šei­mos na­riai įvar­di­ja­mi tik su­tuok­ti­niai ir vai­kai iki 21 me­tų.

Pir­mi­nia­me So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos pa­teik­ta­me pro­jek­te tarp ES pi­lie­čių šei­mos na­rių bu­vo nu­ro­do­mi ir part­ne­riai, ta­čiau Sei­mas pa­si­prie­ši­no to­kiai for­mu­luo­tei.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.