Mi­nist­ro vie­š­na­gė

Lietuvos Rytas - - 3 -

Jung­ti­nių Ara­bų Emy­ra­tų už­sie­nio rei­ka­lų ir tarp­tau­ti­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo mi­nist­ras šei­chas Ab­dul­lah bin Za­y­e­das al Na­hy­a­nas va­kar Vil­niu­je su­si­ti­ko su pre­zi­den­te D.Gry­bauskai­te ir už­sie­nio rei­ka­lų mi­nist­ru L.Lin­ke­vi­čiu­mi.

Per su­si­ti­ki­mus bu­vo ap­tar­tas dvi­ša­lis bend­ra­dar­bia­vi­mas eko­no­mi­kos bei ener­ge­ti­kos sri­ty­se, taip pat si­tu­aci­ja Vi­du­ri­niuo­se Ry­tuo­se.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.