Dar 20 pa­bė­gė­lių

Lietuvos Rytas - - 3 -

Iš sto­vyk­lų Grai­ki­jo­je į Lie­tu­vą per­kel­tos dar pen­kios Si­ri­jos pi­lie­čių šei­mos (20 as­me­nų).

Tarp šių pa­bė­gė­lių – de­šimt su­au­gu­sių­jų ir tiek pat ne­pil­na­me­čių vai­kų.

Šiuo me­tu pa­gal Eu­ro­pos Są­jun­gos prog­ra­mą mū­sų ša­lis iš Ita­li­jos, Grai­ki­jos ir Tur­ki­jos yra per­kė­lu­si 369 as­me­nis.

Dau­gu­ma jų jau yra iš­vy­kę iš Lie­tu­vos.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.